آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد تامین نیروی انسانی روزمزدی خود شامل کار های کارگاهی ، تنظیفی ، فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

داوطلبین می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ضمن بازدید از محل کارخانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه از امور تدارکات اقدام نمایند.

۱- شرکت آهنگری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف پس از برنده شدن در مناقصه به نفع شرکت آهنگری ضبط خواهد شد .

۲- پیشنهادات فاقد ودیعه ، مشروط ، مبهم و ناقص و یا ارائه شده در خارج از موعد مقرر فاقد اعتبار می باشد .

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن ۳۴۲۴۵۹۷۷ داخلی ۴۲۰و ۴۲۱ و یا با تلفن همراه ۰۹۱۴۴۰۵۴۸۳۶ تماس حاصل نمایند.