آگهی مزایده

ضایعات آهن آلات (شاسی آهنی)

آگهی مزایده

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد ضایعات آهن آلات (شاسی آهنی) خود را از طریق مزایده بفروش رساند. طالبین می توانند جهت بازدید و دریافت پیشنهاد قیمت از تاریخ نشر آگهی بمدت ۵ روز همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر به امور بازاریابی و فروش شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران مراجعه و از جزئیات و شرایط شرکت در مزایده کسب اطلاع نمایند.

آدرس: تبریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

تلفن امور بازاریابی و فروش:

۰۴۱-۳۴۲۴۶۰۹۵