ﻣﺪﻳﺮان و ﺳهاﻣﺪاران

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

لـيـسـت  سـهـــامـــداران

ردیف نام و نام خانوادگی درصد سهام
۱ خانواده باويلي تبريزي ۸۰%
۲ ساير سهامداران ۲۰%
مجموع: ۱۰۰%