تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

تقویم کاری

تقویم کاری

تقویم کاری سال ۱۳۹۷ شمسی

تقویم کاری سال ۱۳۹۷
جمعه و تعطیلات رسمی ۷۷ روز
روزهای کاری ۲۶۴
تعطیلات توافقی ۲۴ روز

image01

فروردین ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۳

عیدنورورز

۲

عیدنورورز

۱

عیدنورورز

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۱۷

۱۶
۱۵
۱۴

۱۳

روز طبیعت

۱۲

روز جمهوری اسلامی

۱۱

ولادت امام علی(ع)

۲۴

۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸

۳۱

۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶

۲۵

ولادت امام علی

image02

اردیبهشت ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۷

۶
۵
۴
۳
۲
۱

۱۴

۱۳

۱۲

ولادت حضرت مهدی (عج)

۱۱

روز جهانی کارگر
۱۰
۹
۸

۲۱

۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵

۲۸

۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۳۱
۳۰
۲۹

image03

خرداد ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۴

۳
۲
۱

۱۱

۱۰
۹
۸
۷
۶
۵

۱۸

۱۷

۱۶

شهادت امام علی (ع)

۱۵

قیام خونین خرداد

۱۴

رحلت امام خمینی
۱۳
۱۲

۲۵

۲۴Tue
۲۳Wed
۲۲Thu
۲۱Fri
۲۰Sat
۱۹Sun
۳۱Wed
۳۰Thu
۲۹Fri
۲۸Sat
۲۷Sun

۲۶

عید فطر

image04

تیر ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۱

۸

۷

۶
۵
۴
۳
۲

۱۵

۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹

۲۲

۲۱
۲۰
۱۹

۱۸

شهادت امام صادق
۱۷
۱۶

۲۹

۲۸

۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۳۰
۳۱

image05

مرداد ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۵

۴
۳
۲
۱

۱۲

۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶

۱۹

۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳

۲۶

۲۵

۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰

۳۱

عید قربان

۳۰

۲۹

۲۸

۲۷

image06

شهریور ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۲

۱

۹

۸

عید غدیر خم
۷
۶
۵
۴
۳

۱۶

۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰

۲۳

۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷

۳۰

۲۹

عاشورای حسینی

۲۸

تاسوعای حسینی
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۳۱

image07

مهر ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۶

۵
۴
۳
۲
۱

۱۳

۱۲

۱۱
۱۰
۹
۸
۷

۲۰

۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴

۲۷

۲۶

۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۳۰
۲۹
۲۸

image08

آبان ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۴

۳
۲
۱

۱۱

۱۰
۹

۸

اربعین حسینی
۷
۶
۵

۱۸

۱۷

شهادت امام رضا (ع)

۱۶

رحلت رسول اکرم
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲

۲۵

۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶

image09

آذر ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۲

۱

۹

۸
۷
۶
۵

۴

ولات رسول اکرم

۳

۱۶

۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰

۲۳

۲۲

۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷

۳۰

۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴

image10

دی ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۷

۶
۵
۴
۲
۲
۱

۱۴

۱۳

۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸

۲۱

۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵

۲۸

۲۷

۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۳۰
۲۹

image11

بهمن ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۵

۴
۳
۲
۱

۱۲

۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶

۱۹

۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳

۲۶

۲۵
۲۴
۲۳

۲۲

پیروزی انقلاب

۲۱

۲۰

شهادت حضرت فاطمه (س)
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷

image12

اسفند ۱۳۹۷

جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه

۳

۲
۱

۱۰

۹
۸
۷
۶
۵
۴

۱۷

۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱

۲۴

۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸

۲۹

روزصنعت نفت

۲۸

۲۷

۲۶
۲۵

Top