تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

مزایده فروش ۲۰۰۰ تن انواع فولادهای مازاد بر نیاز و تغییر خط تولید

مزایده فروش ۲۰۰۰ تن انواع فولادهای مازاد بر نیاز و تغییر خط تولید

به بالاترين قيمت در مزايده با ملحوظ نمودن بند ۲ شرايط عمومي مزايده فروخته خواهد شد.

تضمين شركت در مزايده

هر يك از شركت كنندگان بايستي مبلغ تعيين شده را بعنوان وديعه به حساب جاري شماره ۷۲۲۱۰۷۶۵۵۷ شركت آهنگري نزد بانك ملت شعبه مرکزی واريز و يا بصورت نقد تحويل امور مالي آهنگري نموده و در مقابل رسيد دريافت نمايند و كپي فيش بانكي و يا رسيد صندوق را ضميمه فرم پيشنهاد قيمت نموده و در داخل پاكت مخصوص كه از امور فروش دريافت مي گردد، شخصا” به صندوقي كه به همين منظور در محل ساختمان انتظامات نصب گرديده است بياندازد.

ساعات مراجعه ۸ الي ۱۶

شماره تلفن واحد بازاريابي و فروش : ۳۴۲۴۶۰۹۵ – ۰۴۱

شرايط عمومي مزايده

۱- پيشنهادات فاقد وديعه، مشروط، مبهم، ناقص و يا ارائه شده در خارج از موعد مقرر (۹۹/۰۶/۲۰ لغايت ۹۹/۰۶/۲۸) فاقد اعتبار بوده و توسط شركت قابل رد مي باشد.

۲- فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و سپرده نفر اول و دوم تا حصول نتيجه قطعي نگهداري و در صورت انصراف از خريد به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

۳- در صورت وجود درخواستهايي با قيمت مساوي نفر برنده كسي خواهد بود كه بالاترين قيمت پيشنهادي را حضورا” اعلام نمايد.

۴- نتيجه پيشنهادات پس از بررسي به شركت كنندگان در مزايده اعلام خواهد شد.

۵- هزينه بارگيري ، حمل و آگهي مزايده به عهده برنده خواهد بود.

۶- ۹% عوارض و ماليات برارزش افزوده محاسبه و از برندگان مزايده دريافت خواهد شد.

۷- وجه كل اقلام مزايده در ابتدا محاسبه و از برنده مربوطه اخذ خواهد شد.

۸- در صورتيكه برنده از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده ظرف مدت ۵ روز كاري نسبت به تسويه حساب كامل و بارگيري و حمل اقدام نكند وديعه پرداخت شده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد و موضوع فروش (بند۱) به نفر دوم برنده مزايده در صورتيكه اختلاف قيمت كمتر از ميزان سپرده باشد واگذار خواهد شد در صورتيكه اختلاف قيمت نفر اول با نفر دوم بيش از ميزان سپرده باشد كميسيون مزايده در اين مورد تصميم خواهد گرفت.

۹- متقاضيان با امضاء ذيل اين برگ تعهدات انجام كارها مطابق كليه شرايط را پذيرفته و در مورد مشخصات مورد معامله اعلام آگاهي مي نمايد.

شرايط شركت در مزايده

عنوان مزایده تاریخ دانلود
مزایده فروش ۲۰۰۰ تن انواع فولادهای مازاد بر نیاز و تغییر خط تولید شهریور ماه ۱۳۹۹

 

اقلام مزایده

اندکس جنس مقطع موجودی تقریبی(kg) توضیحات
۱۱۷۴ ۴۵CTS R20 ۶۳,۰۶۰ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۸۷ ۴۵CTS R20.7 ۱۴۲,۲۹۳ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۸۸ ۴۵CTS R21 ۴۵,۵۰۰ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۸۴ ۵۵CR3 R20 ۷۶,۶۰۸ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۸۶ ۵۵CR3 R22 ۱۱۸,۱۹۰ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۷۲ AF70 R18 ۱۱۷ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۷۳ AF70 R19 ۱۰۸,۸۸۲ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۲۲۴ X45CrSi9-3 R6.3 ۴,۲۲۰ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۹۰ XC38 R24.3 ۱۵۸,۳۶۵ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۷۵ XC42P R19.5 ۱۵۳,۹۹۵ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۱۸۹ XC42P R20 ۲۶,۴۰۷ مواد پیلینگ وپولیش شده است
۱۲۵۴ ۱۰B21 R22 ۲۰,۳۶۰ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۵۷ ۱۰B21 R36 ۵۴,۶۱۴ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۵۱ ۱۰B21 R6 ۸۷,۸۵۷ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۲۸ ۱۰B38 R12 ۶,۰۳۰ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۳۰ ۱۰B38 R14 ۴۸,۶۴۵ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۵۳ ۱۰B38 R22 ۱,۹۹۸ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۵۸ ۱۰B38 R9 ۷,۸۲۹ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۴۰ SCM415 R16 ۵۳,۱۲۰ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۵۵ SCM415 R18 ۳۱,۳۰۰ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۲۱۵ ۵۴SICR6 R14 ۲۳,۹۰۳ مواد کلافی مخصوص فنر ها
۲۶۱ CF53 R45 ۲۲,۳۲۵
۱۲۲۵ CK22 R42 ۲۲,۰۸۸
۹۶۳C CK45 R80 ۱,۵۱۵
۱,۲۷۹,۲۲۱

موادی که یک ماه بعد از دریافت پیش پرداخت قابل تحویل خواهد بود

اندکس جنس مقطع موجودی تقریبی(kg) توضیحات
۱۰B21 R10 ۱۷۲,۴۵۷ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۰B21 R25 ۴۶,۳۱۷ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۰B21 R6 ۱۴۴,۳۷۴ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۰B21 R8 ۱۲۳,۸۹۱ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۱۰B21 R9 ۲۴,۶۸۱ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
SCM415 R16 ۲۶,۶۰۴ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
SCM415 R18 ۳۳,۵۱۰ مواد کلافی مخصوص پیچ ها
۵۴SICR6 R14 ۱۵۰,۰۰۰ مواد کلافی مخصوص فنر ها
۷۲۱,۸۳۴
Top