تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

بورس و سهام

بورس و سهام

گواهي و فرم حق تقدم، گزارشات مالی و فعالیت های هیئت مدیره

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد اطلاعات مربوط به بورس و سهام خود را بصورت دوره ای برای دانلود در اختیار سهامداران گرامی قرار دهد.

نماد عنوان اطلاعیه تاریخ دانلود
خاهن فرم حق تقدم تیر ماه ۱۳۹۸
خاهن گواهي حق تقدم تیر ماه ۱۳۹۸
خاهن گزارش فعالیت هیئت مدیره تیر ماه ۱۳۹۸
خاهن گزارش كنترل هاي داخلي تیر ماه ۱۳۹۸
خاهن صورت های مالی و گزارش بازرس قانونی تیر ماه ۱۳۹۸
خاهن گزارش تفسیری تیر ماه ۱۳۹۸

 

Top